تجدیدمیثاق فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح با حضور یادگار امام