Wednesday 04 October 2023| ۰۸: ۲۴ - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
کد خبر: ۱۳۵۴۳
تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۱
وی با بیان اینکه ارتقای حکمرانی درصنعت بیمه را دردستور کار داریم،افزود:افزایش شفافیت،نظارت وپاسخگویی درصنعت بیمه،افزایش سواد مالی مردم وآشنایی بیشتر افکار عمومی با صنعت بیمه جزو برنامه های دردست تدوین است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: صنعت بیمه وبیمه ایران می تواندباطراحی وگسترش بیمه های جدیددرچارچوب برنامه هفتم توسعه به کاهش فقر درکشور کمک کند.

بابک نگاهداری درهمایش بررسی عملکرد 110 روزه هلدینگ کسب وکار سبا با اشاره به تدوین چارچوب های جدید ونوع نگاهی تازه به توسعه کشور دربرنامه هفتم توسعه اظهار کرد:یکی از مباحث مهمی که مقام معظم رهبری درابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم به آن اشاره خاص کردند،بحث عدالت است.هم اکنون ضریب جینی درکشور به 4/0درصد رسیده واین یعنی نابرابری درکشور افزایش یافته است. همچنین جمعیت زیر خط فقر کشور به 5/26میلیون نفررسیده وطبقه متوسط که راهبر توسعه کشور است، لاغر شده است.برای درمان این وضعیت یکی از اهرم های مناسبی که وجوددارد،صنعت بیمه است.

نگاهداری درهمایش عملکرد هلدینگ کسب وکار سبا

وی گفت:صنعت بیمه ودرراس آن بیمه ایران که بخش عمده بازاربیمه ای کشوررادراختیار دارد،می تواند با تدوین بیمه های جدید وگسترش بیمه های موجودمانند بیمه های عمر وزندگی،به کاهش فقر کمک کند.گسترش این بیمه ها علاوه براینکه منابع لازم برای توسعه سرمایه گذاری صنعت بیمه دراقتصاد کشوررا فراهم می آورد،می تواندبه توسعه آموزش،کاهش نابرابری هاوافزایش رفاه اجتماعی منجر شود. از همین رو توسعه بیمه های عمر برای کاهش فقر یکی از محورهای مهم مورد توجه دربرنامه هفتم توسعه است وافزایش 50 درصدی این بیمه ها برای پنج سال آینده هدف گذاری شده است.

وی با بیان اینکه ارتقای حکمرانی درصنعت بیمه را دردستور کار داریم،افزود:افزایش شفافیت،نظارت وپاسخگویی درصنعت بیمه،افزایش سواد مالی مردم وآشنایی بیشتر افکار عمومی با صنعت بیمه جزو برنامه های دردست تدوین است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس بااشاره به اینکه چهار چالش وسه پنجره فرصت کشوردرچارچوب برنامه هفتم توسعه به عنوان اولویت مورد توجه قراردارد،ادامه داد:صنعت بیمه کشور اگر بخواهد به رسالت خوددرتوسعه کشور عمل کند،باید نگاهی به این اولویت ها داشته باشدکه یکی از مهمترین آن ، ایجاد منابع مالی از طریق شرکت های سرمایه گذاری مانند همین هلدینگ کسب وکارسبا است.باخلق منابع مالی ازاین طریق می توان ریسک سرمایه گذاری درکشوررا پوشش داده وبه فعالان اقتصادی کشور انگیزه بدهید.

سرمایه گذاری صنعت بیمه در راه اندازی کریدوری ترانزیتی در برنامه هفتم توسعه/ گسترش بیمه های عمر و زندگی به کاهش فقر در کشور کمک می کند

نگاهداری اظهار کرد:دربرنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است ضریب نفوذ صنعت بیمه به هفت درصد برسدواز این طریق می توان فضای امنی برای کسب وکار ایجاد کرد.چرا که قراراست رتبه فضای کسب وکار ایران دردنیا از127 کنونی به پله 77برسدوصنعت بیمه یکی از ارکان اصلی تحقق این هدف است.

این مقام مسئول با تاکید برضرورت دانش بنیان شدن بیشتر صنعت بیمه وحمایت از شرکت های دانش بنیان گفت:هم اکنون 9/0درصد ارزش افزوده صنایع ما مربوط به بخش دانش بنیان است که صنعت بیمه دراین بخش هم می تواند کمک زیادی به کشور بکند.

وی بااشاره به نیاز کشوربه سرمایه گذاری ونقش صنعت بیمه درتامین آن افزود: صنعت بیمه می تواند بااستفاده از منابع دراختیار خود درنقاطی که کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد؛ مانند شبکه های حمل ونقل،راه اندازی کریدورهای ترانزیتی ومانند آن درکرانه های خلیج فارس ودریای عمان به کمک کشور بیاید. هم اکنون تغییراتی درنظام بین الملل درحال ایجاد شدن است وجهت حرکت سرمایه به سوی شرق است که متاسفانه یا خوشبختانه، خاورمیانه محل رقابت ابرقدرت هاخواهد بود. لذا ایران باید دراین نظام جدید برای خود جایابی مناسبی داشته باشد.

وی درادامه توضیح داد:ما دربرنامه هفتم توسعه توجه حکمرانی را به سوی دیپلماسی اقتصادی جلب کردیم که یکی از محورهای آن این است که کریدورهای ترانزیتی باید به طور حداکثری از داخل ایران عبور کنندوکشورهای دیگر دررقابت باایران ،نمی خواهند چنین شود. لذا صنعت بیمه وبیمه ایران از طریق همین منابعی که درهلدینگ سبا دراختیار دارد می تواند دربخش حمل ونقل وترانزیت وایجاد زیرساخت های مربوطه به کشور کمک کند.

نگاهداری افزود: همچنین سرمایه گذاری دردیگر بخش های زیرساختی نظیر کشاورزی وامنیت غذایی،زنجیره ترانزیتی،انرژی وافزایش ارزش افزوده صنایع از دیگر محورهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری صنعت بیمه است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت:جمع بندی مااین است که رفع موانع سرمایه گذاری ودیپلماسی اقتصادی شاه کلید برون رفت از مشکلات کنونی کشور است که ابزارهای مهمی برای تحقق این هدف دردست صنعت بیمه قرار دارد ولذا بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای کشور بایدهلدینگ سبا را برای فراهم کردن منابع لازم برای این نقش آفرینی،تجهیز کند.

در ادامه این همایش،حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران اظهارکرد:بیمه ایران 33 درصدسهم صنعت بیمه کشوررا به خود اختصاص داده وفروش بیمه ایران به بیش از 20 هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم بیش از 10هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده که بیشتر آن دربخش خودروبوده است.

وی با اشاره به جهت گیری های جدید بیمه ایران تصریح کرد:درسال 1401 رویکرد بیمه ایران درکنار فروش با کیفیت،تغییر نگرش دربرخی حوزه ها مانند استفاده از سیستم های نوین ودانش بنیان ودانش محور وآنلاین است.دراین راستا سامانه پرداخت خسارت درحوزه خودرووبخش های ثالث وبدنه به صورت برخط راه اندازی شده که این امر معطلی مردم را به حداقل رسانیده وباعث تغییر نگاه افکار عمومی به بیمه ایران شده است.

شریفی ادامه داد:ریل گذاری وسیاست های بیمه ایران دردوره جدید تفاوت اساسی کرده که این امر می رودتا این شرکت بزرگ بیمه ای را متحول کند.

محسن احمدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ کسب وکار سبا هم دراین همایش بااشاره به اینکه این هلدینگ برنامه اش را تا سال 1404 تدوین کرده وقصد ورود به برخی حوزه های استراتژیک کشور برای سرمایه گذاری های موثر را دارد،گفت:برنامه 110 روزه دوم هلدینگ سبا که تا 20 بهمن ماه امسال برنامه ریزی شده،محورهای مهمی را دربرمی گیرد.

وی ادامه داد:دربرنامه 110 روزه دوم، نقش آفرینی دراقتصاد ملی ومنطقه ای به عنوان دو راهبردکلان هلدینگ سبا درنظرگرفته شده است.استان سیستان وبلوچستان به عنوان استان کمتر برخوردار ومنطقه آزاد چابهار به واسطه موقعیت استراتژیک ترانزیتی ونقطه اتصال کریدوربین المللی شرق به غرب وشمال به جنوب ومحدوده مرزی ریمدان به عنوان نقطه اتصال به بندر گوادر پاکستان وکریدورسیپک چین، به عنوان راهبرد اصلی سرمایه گذاری هلدینگ سبا جهت ورود به پروژه های کلان ملی هدف گذاری شده است.

احمدی تصریح کرد:همچنین با توجه به پذیرش ایران درسازمان همکاری های شانگهای ونهایی شدن موافقتنامه منطقه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا،سرمایه گذاری دراین منطقه از طریق کشور قرقیزستان به عنوان دروازه ورود به بازار اوراسیا ومحور ترانزیت ریلی با چین به عنوان اولویت اول راهبرد منطقه ای این هلدینگ هدف گذاری شده است.

میرعامل هلدینگ سبا گفت:ورود به بازارجذاب 300میلیون نفری شرق آفریقا از طریق کشور اوگاندابا توجه به ویژگی های خاص وممتاز اب وهوایی این کشور، به عنوان اولویت دوم راهبرد منطقه ای هلدینگ سبا درنظر گرفته شده است.

 شایان ذکر است همایش بررسی عملکرد 110 روزه هلدینگ توسعه کسب و کار سبا و شرکت های تابعه به حضور و مشارکت مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت های تابعه این هلدینگ و با هدف پایش عملکرد منتهی به پایان شهریور ماه 1401 ، انسجام درون سازمانی و هم افزایی در جهت تعالی اهداف و بررسی چالش ها و راهکار های تحقق برنامه ها و بودجه ابلاغی سال 1401 روز سه شنبه 29 شهریور ماه 1401 در مجموعه فرهنگی بیمه ایران برگزار شد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
عناوین برگزیده
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین